คณะกรรมการสมาคม

 1. นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี                        นายกสมาคม
 2. ดร.นฤทธิ์                               ดวงสุวรรณ                        อุปนายกสมาคม
 3. ผศ.ดร.จารุณี                         เชี่ยววารีสัจจะ                   อุปนายกสมาคม
 4. นางสาวเบญจวรรณ               เพ็งหนู                             เหรัญญิกสมาคม
 5. นางสาวอ้อยใจ                      วงศ์สุวรรณ                        เลขานุการและผู้จัดการสมาคม
 6. นางจินดา                              จิตตะนัง                            นายทะเบียนสมาคม
 7. นายสมนึก                             พรรณศักดิ์                         ปฏิคมสมาคม
 8. นางสาวฮาสานะห์                 เกะมาซอ                          ประชาสัมพันธ์สมาคม    
 9. นางสาวเสาวลักษณ์              ประทุมทอง                       ระดมทุนสมาคม
 10. นายปรีชา                              ร่มบ้านโหล๊ะ                      กรรมการสมาคม
 11. นายสะมะแอ                          เจะมูดอ                             กรรมการสมาคม
 12. นางสาวลม้าย                        มานะการ                           กรรมการสมาคม
 13. นางสาวสุภาภรณ์                  พรรณราย                          กรรมการสมาคม
 14. นายสมบรูณ์                          คำแหง                              กรรมการสมาคม
 15. นายน้อย                               แก่นแท่น                           กรรมการสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคม